A partir del 1 d’abril  ja es pot sol·licitar la devolució de part de les quotes de l’Impost d’Hidrocarburs suportades pel agricultors i ramaders durant l’any 2020. Aquests ajuts van destinats als agricultors i ramaders que hagin tingut dret a l’ús de gasoil bonificat per a ús agrícola i que efectivament hagi estat utilitzat com a carburant a l’agricultura, l’horticultura, la ramaderia i silvicultura. Cal complir aquests requisits:

 • Estar donats d’alta al cens d’obligats tributaris, i ho estaran si:
 • Estan donats d’alta a la divisió 0 (ramaderia independent) o als epígrafs 911 o 912 de les tarifes de l’I.A.E.
 • En cas de persones físiques, si han declarat rendiments d’activitats agràries en la seva renda.
 • En el cas de persones jurídiques, si han declarat bases imposables corresponents a activitats agràries dins la declaració d’IVA.

S’ha de fer via telemàtica a l’adreça la sol·licitud haurà de constar:

 1. NIF:9 caràcters
 2. Codi corresponent al medi fet servir per a la utilització del gasoil com a carburant:1.Tractors;2.Maquinària agrícola diferent dels tractors;3.Motors fixos;4.Altres mitjans utilitzats.
 3. Les matrícules dels vehicles en els quals s’ha utilitzat el gasoil bonificat.
 4. Designació i número de fabricació de la maquinària o artefacte amb què s’ha efectuat el consum de gasoil bonificat.
 5. El volum de litres consumits i import del mateix.
 6. En el supòsit d’adquisicions de gasoil satisfetes mitjançant xecs gasoil, el declarant haurà de determinar la quantitat de litres adquirits corresponents a l’import satisfet i consignar aquesta dada a la sol·licitud
 7. La data i nombre de factura de cada  operació de subministrament  o del conjunt de subministraments de gasoil bonificat emparats en una mateixa factura.
 8. Identificació de l’entitat financera i del codi del compte clienta, a la qual s’efectuaran les transferències de les devolucions.