Aví­s Legal

Condicions generals d'ús

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d'Agrària del Vallès, sccl (CIF: F-0879226) o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Agrària del Vallès, sccl.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

L'Agrària del Vallès, sccl no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Cooperativa.

L’Agrària del Vallès, sccl no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Tractament de dades personals

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal www.agrariavalles.coop, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'Agrària del Vallès, sccl, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a correu@agrariavalles.coop, o a l'adreça Camí Antic del Vic, s/n
08520 Llerona (Les Franqueses del Vallès).

3 de gener de 2013